Câu hỏi:

14/01/2022 776

Thao tác trên dữ liệu có thể là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 18,995

Câu 2:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 10,454

Câu 3:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,040

Câu 4:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,965

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,302

Câu 6:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,289

Câu 7:

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,096

Bình luận


Bình luận