Câu hỏi:

02/04/2022 13,964

Could you please____________ an appointment for me to see Mr. Smith?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cụm từ: make an appointment to V (sắp xếp cuộc hẹn để làm gì

=>Could you please make an appointment for me to see Mr. Smith?

Tạm dịch: Bạn vui lòng hẹn tôi gặp ông Smith được không?

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the _____ it was pretty easy.”

Xem đáp án » 02/04/2022 44,410

Câu 2:

Since he started his own business, he has been making money hand over ________.

Xem đáp án » 02/04/2022 11,646

Câu 3:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sheila had butterflies in her stomach before the interview.

Xem đáp án » 02/04/2022 9,940

Câu 4:

You know times have been bad lately, Peter, but keep your _______up; things are bound to get better soon.

Xem đáp án » 02/04/2022 7,336

Câu 5:

He was a much older tennis player but he had the great ______of experience.

Xem đáp án » 02/04/2022 5,608

Câu 6:

Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my salary?

Xem đáp án » 02/04/2022 5,460

Bình luận


Bình luận