Câu hỏi:

13/04/2022 7,575

You know times have been bad lately, Peter, but keep your _______up; things are bound to get better soon.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thành ngữ: keep one's chin up = ngẩng cao đầu ->hãy dũng cảm và nhìn về phía trước, không được nản chí. 

=>You know times have been bad lately, Peter, but keep your chin up; things are bound to get better soon.

Tạm dịch: Anh biết gần đây thời gian rất tệ, Peter, nhưng anh hãy ngẩng cao đầu lên; mọi thứ chắc chắn sẽ sớm tốt hơn.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the _____ it was pretty easy.”

Xem đáp án » 13/04/2022 45,287

Câu 2:

Could you please____________ an appointment for me to see Mr. Smith?

Xem đáp án » 13/04/2022 14,239

Câu 3:

Since he started his own business, he has been making money hand over ________.

Xem đáp án » 13/04/2022 11,964

Câu 4:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Sheila had butterflies in her stomach before the interview.

Xem đáp án » 13/04/2022 10,085

Câu 5:

He was a much older tennis player but he had the great ______of experience.

Xem đáp án » 13/04/2022 5,841

Câu 6:

My father _______when he found out that I’d damaged the car.

Xem đáp án » 13/04/2022 5,832

Bình luận


Bình luận