Câu hỏi:

12/05/2022 113

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Cú pháp: <tên biến tệp> = open(<tên tệp>,"w",[endcoding = "xxx"] )

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 12/05/2022 77

Câu 2:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 54

Câu 3:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 48

Câu 4:

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f, để đóng tệp thì ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 48

Câu 5:

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 47

Câu 6:

Để ghi một xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 46

Bình luận


Bình luận