Câu hỏi:

12/05/2022 32

Để mở tệp bt.txt trên ổ đĩa D để đọc dữ liệu ta dùng lệnh:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Vì cấu trúc để mở tệp trên đĩa là = open(, ["r"], [endcoding = "xxx"])

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 95

Câu 2:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án » 12/05/2022 61

Câu 3:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án » 12/05/2022 40

Câu 4:

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f, để đóng tệp thì ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 39

Câu 5:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 34

Câu 6:

Để ghi một lần cả một danh sách các xâu văn bản vào tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 33

Bình luận


Bình luận