Câu hỏi:

13/05/2022 24

Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sử dụng hai vòng lặp for để thực hiện bài toán

- In ra bảng nhân trong phạm vi 2:

print("""2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20""")

Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10. (ảnh 1)
- Tương tự với bảng nhân khác trong phạm vi 10.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy          

B. Hợp ngữ          

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 2:

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào? (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 3:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 4:

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 5:

Làm quen với môi trường lập trình Python

1. Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

2. Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 6:

Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) 10 + 13            

b) 20 – 7              

c) 3 × 10 – 16       

d) 12/5 + 13/6

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Bình luận


Bình luận