Câu hỏi:

13/05/2022 54

Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím

Dữ liệu nhập từ bàn phím bằng lệnh input() luôn là xâu kí tự nên muốn nhập dữ liệu đầu vào là số nguyên hay số thực thì phải làm thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Muốn nhập dữ liệu đầu vào là số nguyên hay số thực thì cần dùng lệnh int(), float().

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

Chúng ta đã biết một số kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực và xâu kí tự. Trong Python có cách nào để nhận biết được kiểu dữ liệu của biến không?

Xem đáp án » 13/05/2022 74

Câu 2:

Những lệnh nào trong các lệnh sau sẽ báo lỗi?

a) int(“12+45”)                            

b) float(123.56)         

c) float(“123,5.5”)

Xem đáp án » 13/05/2022 73

Câu 3:

Xác định kiểu và giá trị của các biểu thức sau:

a) “15 + 20 - 7”    

b) 32 > 45  

c) 13 != 8 + 5       

d) 1 == 2

Xem đáp án » 13/05/2022 51

Câu 4:

Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi?

A. int(“12.0”)      

B. float(13+1)               

C. str(17.001)

Xem đáp án » 13/05/2022 46

Câu 5:

Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi : Lệnh input ( ) cho phép nhập dữ liệu từ đâu? Giá trị được nhập sẽ là số hay xâu?

Tìm hiểu chức năng của lệnh input() Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 45

Câu 6:

Viết một chương trình nhập giá trị ss là số giây từ bàn phím. Thông báo ra màn hình thời gian ss giây này sau khi đổi thành thời gian tính bằng ngày, giờ, phút, giây.

Xem đáp án » 13/05/2022 44

Bình luận


Bình luận