Câu hỏi:

13/05/2022 64

Hãy giải thích ý nghĩa của từ khoá in trong câu lệnh sau:

Hãy giải thích ý nghĩa của từ khoá in trong câu lệnh sau: (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biến i lần lượt nhận các giá trị từ 0, 1, …, 8, 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong bài trước chúng ta đã biết dùng lệnh append để thêm phần tử vào cuối một danh sách. Vậy Python có lệnh nào dùng để:

    - Xoá nhanh một danh sách

    - Chèn thêm một phần tử vào đầu hay giữa danh sách?

    - Kiểm tra một phần tử có nằm trong một danh sách không?

Xem đáp án » 13/05/2022 59

Câu 2:

Cho trước dãy số A. Viết chương trình thực hiện công việc sau:

- Xoá đi một phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử của dãy là số lẻ.

- Xoá đi hai phần tử ở chính giữa của dãy nếu số phần tử của dãy là số chẵn.

Xem đáp án » 13/05/2022 58

Câu 3:

Dãy số Fibonacci được xác định như sau:

F0 = 0

F1 = 1

Fn = Fn - 1 + Fn – 2 (với n ≥ 2)

Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số hạng đầu của dãy Fibonacci

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 4:

Khi nào thì lệnh A.append(1) và A. insert(0,1) có tác dụng giống nhau?

Xem đáp án » 13/05/2022 39

Câu 5:

Tìm hiểu một số lệnh làm việc với danh sách

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 6:

Sử dụng toán tử in với danh sách

Quan sát ví dụ sau để biết cách dùng toán tử in để duyệt một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Bình luận


Bình luận