Câu hỏi:

19/05/2022 23

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A1;2;1  B2;1;1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mặt phẳng (P) qua A1;2;1 và nhận AB=1;3;2 là một VTPT

P:1.x1+3y+22z1=0x+3y2z+7=0. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh SA=a2  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 89

Câu 2:

Cho hàm số f(x). Hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Cho hàm số f(x) Hàm số y= f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 19/05/2022 68

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:x+2y2z+3=0  và ba điểm A4;4;4,B4;2;6,C3;5;7.  Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P), đi qua điểm C và có tâm nằm trên đường thẳng AB. Tâm I của mặt cầu (S) có tọa độ là

Xem đáp án » 19/05/2022 55

Câu 4:

Số phức liên hợp của số phức 1- 4i 

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 5:

Cho phương trình 4xm.2x+1+2m=0  (m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân biệt x1,x2  thỏa mãn x1+x2=4.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 40

Câu 6:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(0) = 1 f'x=2sin2x3,x.  Tích phân 0π4fxdx  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 7:

Với a là số thực dương tùy ý, log3a4  bằng

Xem đáp án » 19/05/2022 31

Bình luận


Bình luận