Câu hỏi:

19/05/2022 49

Nghiệm phương trình log4x1=3  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm E1;0;2,  có vectơ chỉ phương u=3;1;7  

Xem đáp án » 19/05/2022 65

Câu 2:

Cho Fx  là nguyên hàm của hàm số fx  trên a;b.   Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 3:

Với kn là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn kn,  mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 4:

Họ các nguyên hàm của hàm số fx=2xex  

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I2;1;1  đi qua điểm A0;1;0  

Xem đáp án » 19/05/2022 56

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/05/2022 51

Câu 7:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là

Xem đáp án » 19/05/2022 50

Bình luận


Bình luận