Câu hỏi:

22/05/2022 22

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh tương ứng với một tổ hợp chập 2 của tập có 10 phần tử. Vậy số cách chọn 2 học sinh từ 10 học sinh là C102

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn 51fxdx=9. Tính tích phân 02f13x+9dx.

Xem đáp án » 22/05/2022 62

Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình ln(1-x)<0

Xem đáp án » 22/05/2022 49

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f(x)-1= có mấy nghiệm?
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 41

Câu 4:

Cho hai số phức z1=43i+1i3 và z2=7+i. Phần thực của số phức w=2z1¯z2¯ bằng

Xem đáp án » 22/05/2022 39

Câu 5:

Xét các số phức z=a+bi, a,b thỏa mãn 4zz¯15i=iz+z¯12. Tính F=a+4b khi z12+3i đạt giá trị nhỏ nhất

Xem đáp án » 22/05/2022 36

Câu 6:

Cho a  là số thực dương và a1. Giá trị của biểu thức M=a1+212 bằng 

Xem đáp án » 22/05/2022 35

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án » 22/05/2022 35

Bình luận


Bình luận