Đề số 21

  • 5511 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

Xem đáp án

Chọn A

Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh tương ứng với một tổ hợp chập 2 của tập có 10 phần tử. Vậy số cách chọn 2 học sinh từ 10 học sinh là C102


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x). Biết rằng hàm số f(x) có đạo hàm là f'(x) và hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Khi đó nhận xét nào sau đây là sai?

Cho hàm số y=f(x). Biết rằng hàm số f(x) có đạo hàm là f'(x) và hàm số y=f'(x) (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào đồ thị của hàm số y=f'(x) ta thấy:

● f'(x)>0 khi  2<x<1x>1f(x) đồng biến trên các khoảng (-2;1), 1;+. Suy ra A và C đều đúng.

● f'(x)<0 khi x<-2 => f(x) nghịch biến trên khoảng ;2. Suy ra D đúng, B sai.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau (ảnh 1)

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Chọn B

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 (Đúng).

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0 (Sai vì hàm số có giá trị cực đại bằng 3).

C. Hàm số có 2 điểm cực tiểu (Đúng).    

D. Hàm số có ba điểm cực trị (Đúng).


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình dưới đây:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình dưới đây: (ảnh 1)

Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

Xem đáp án

Chọn C

Theo định nghĩa về cực trị thì hàm số có hai cực trị.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận