Đề số 16

  • 8365 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số đó có bao nhiêu điểm cực trị?
Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Xem đáp án

Dựa vào đồ thị ta có bảng biến thiên

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới (ảnh 2)

Ta thấy hàm số có điểm cực trị là x=0;x=1.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cho 4 điểm A2;1;3, B2;3;1, C1;2;3, D4;1;3. Hỏi có bao nhiêu điểm trong bốn điểm đã cho thuộc mặt phẳng α:x+y+3z6=0?

Xem đáp án
Thay lần lượt 4 điểm vào phương trình mặt phẳng ta thấy:
A2;1;3: 21+3.36=0A thuộc mặt phẳng α.
B2;3;1: 2+3+3.16=2B không thuộc mặt phẳng α.
C1;2;3: 1+2+3.36=6C không thuộc mặt phẳng α.
D4;1;3: 4+1+3.36=0D thuộc mặt phẳng α.
Vậy có 2 điểm trong 4 điểm trên thuộc mặt phẳng α.
Chọn đáp án D

Câu 3:

Thể tích của khối trụ có chu vi đáy bằng 4πa và độ dài đường cao bằng a

Xem đáp án
Ta có chu vi đáy bằng 4πa nên bán kính đáy khối trụ bẳng 2a.
Vậy thể tích khối trụ là
V=B.h=π2a2.a=4πa3.
Chọn đáp án D

Câu 4:

Nếu 13fxdx=2 thì 133fxdx bằng

Xem đáp án
Ta có: 133fxdx=313fxdx=6.
Chọn đáp án A

Câu 5:

Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?

Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào? (ảnh 1)

Xem đáp án
Dựa vào đồ thị ta thấy a<0,  c=0 nên chỉ có đáp án B thỏa mãn.
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận