Đề số 7

  • 8336 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Cho hàm số y=f(x)  có đồ thị như hình vẽ dưới đây (ảnh 1)

Giá trị cực đại của hàm số bằng

Xem đáp án

Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra giá trị cực đại bằng -1

Chọn đáp án B


Câu 2:

Cho hai hàm số fx,  gx có đạo hàm liên tục trên R. Xét các mệnh đề sau

1)k.f(x) dx=k.f(x) dx, với k là hằng số thực bất kì.

2) fx+gx dx=fx dx+gxdx.

3) fxgx dx=fxdx.gxdx.

4) f'xgxdx+fxg'xdx=fxgx

Tổng số mệnh đề đúng là:

Xem đáp án

Mệnh đề đúng là mệnh đề 2

Thật vậy ta có fxdx+gxdx'=fxdx'+gxdx'=fx+gx

Mệnh đề 1 sai

Nếu k=0 ta có VT=0VP=0dx=CVP

Mệnh đề 3 sai

Phản ví dụ chọn fx=1gx=0

suy ra VT=fxgx dx=0dx=C;VP=fxdx.gxdx=dx.0dx=(x+C1).C2

Mệnh đề 4 sai vì

VT=f'xgx+fxg'xdx=fxgx'dx=fxgx+CVP.

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cho a là số thực dương tùy ý, a34 bằng

Xem đáp án

Ta có: a34=a34.

Chọn đáp án A


Câu 4:

 Cho khối nón có chiều cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón đã cho bằng

Xem đáp án

Thể tích của khối nón đã cho là: V=13.h.πR2=13.2a.π.a2=2πa33.

Chọn đáp án B


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A1;2;3 B3;1;1. Tọa độ của AB 

Xem đáp án
Ta có AB=3+1;12;1+3=2;3;4

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận