Câu hỏi:

22/05/2022 6

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a<b<c như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a<b<c (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Từ đồ thị của hàm số y=f'(x), ta có bảng biến thiên của hàm số y=f(x) như sau:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a<b<c (ảnh 2)

Từ đó suy ra f(a) > f(b), f(c) > f(b). (1)

Mặt khác, từ đồ thị hàm số y=f'(x) ta cũng có: bcf'xdx>abf'xdxfcfb>fb+fafc>fa. (2)

Từ (1) và (2) suy ra f(c)>f(a)>f(b).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình ln(1-x)<0

Xem đáp án » 22/05/2022 35

Câu 2:

Cho hai số phức z1=43i+1i3 và z2=7+i. Phần thực của số phức w=2z1¯z2¯ bằng

Xem đáp án » 22/05/2022 31

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f(x)-1= có mấy nghiệm?
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/05/2022 30

Câu 4:

Cho a  là số thực dương và a1. Giá trị của biểu thức M=a1+212 bằng 

Xem đáp án » 22/05/2022 28

Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây đúng

Xem đáp án » 22/05/2022 25

Câu 6:

Giả sử hàm số y=f(x) liên tục, nhận giá trị dương trên 0;+ và thỏa mãn f(1)=e, fx=f'x.3x+1, với mọi x>0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/05/2022 22

Câu 7:

Xét các số phức z=a+bi, a,b thỏa mãn 4zz¯15i=iz+z¯12. Tính F=a+4b khi z12+3i đạt giá trị nhỏ nhất

Xem đáp án » 22/05/2022 22

Bình luận


Bình luận