Câu hỏi:

30/05/2022 7,887

Descriptive analysis of language merely reflects ______used without concern for the social prestige of these structures.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức về các loại cấu trúc

Xét các đáp án:

A. Sai động từ vì chủ ngữ là “grammar structures and vocabulary” nên phải chia động từ số nhiều

B. Sai vì đây không phải câu hỏi nên không đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ

C. Đúng, ta dùng: “How + S + V” như một mệnh đề danh từ, làm tân ngữ cho động từ “reflects”

D. Sai vì có nhiều hơn 1 động từ chính trong một mệnh đề.

Tạm dịch: Phân tích mang tính mô tả của ngôn ngữ chỉ đơn thuần phản ánh cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng mà không quan tâm đến uy tín xã hội của những cấu trúc này

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite the initial _________ result, they decided to go on with the proposed scheme.

Xem đáp án » 30/05/2022 30,708

Câu 2:

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Xem đáp án » 30/05/2022 22,547

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 19. All the condition seemed optimal: the congenial company, the wonderful weather, the historic venue.

Xem đáp án » 30/05/2022 12,528

Câu 4:

When my boyfriend found a fly in his drink, he started to create a scene. Oh, honey, please don't make a ______ with it.

Xem đáp án » 30/05/2022 12,342

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 21. In some countries, so few students are accepted by the universities that admission is almost a guarantee of a good job upon graduation.

Xem đáp án » 30/05/2022 10,501

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 28. If there is one thing that all the world's various cultures have been in common, it is marriage.

Xem đáp án » 30/05/2022 8,763

Câu 7:

It would be nice to work with _________ people who accept new ideas.

Xem đáp án » 30/05/2022 8,634

Bình luận


Bình luận