Câu hỏi:

20/06/2022 24

Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP và SABCSMNP=9.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Do ∆ABC đồng dạng với  ∆MNP nên SABCSMNP=(ABMN)2 

SABCSMNP=9ABMN=3.

Do đó MNAB=13.

Vậy chon đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G.

a) Chứng minh: OA . OD = OB . OC.     

b) Cho AB = 5 cm, CD = 10 cm và OC = 6 cm. Hãy tính OA, OE.

c) Chứng minh rằng: 1OE=1OG=1AB+1CD.

Xem đáp án » 20/06/2022 105

Câu 2:

Tập nghiệm của phương trình (x2+25)(x294)=0 là:

Xem đáp án » 20/06/2022 31

Câu 3:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

a) Nếu ba cạnh của tam giác này ................ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

b) Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó ................. thì hai tam giác đó đồng dạng.

c) Nếu hai góc của tam giác này lần lượt ................... của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

d) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của …...… kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

Xem đáp án » 20/06/2022 24

Câu 4:

Nghiệm của bất phương trình: 12 – 3x ≤ 0 là:

Xem đáp án » 20/06/2022 23

Câu 5:

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 8x + 6 = 3x + 41;

b) x+2x2=1x+2x(x2);

c) 2x+232+x22

Xem đáp án » 20/06/2022 23

Câu 6:

Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5 cm, 12 cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.

Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5 cm, 12 cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/06/2022 20

Bình luận


Bình luận