100 câu trắc nghiệm Ngữ Âm cơ bản (P1)

  • 10185 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɜː/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /e/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là / ʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án A   

Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận