Trắc nghiệm Bài 30: Các dạng năng lượng

  • 631 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng?

Xem đáp án

A – tảng đá không có năng lượng

B – tảng đá có thế năng

C – con thuyền có động năng

D – trong quá trình rơi viên phấn có thế năng và động năng

Chọn đáp án A


Câu 2:

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng? 

Xem đáp án

A - biểu hiện của nhiệt năng 

B - biểu hiện năng lượng âm

C – biểu hiện quang năng

D – biểu hiện của động năng hoặc cơ năng

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là

Xem đáp án

Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là Jun (J)

Chọn đáp án A


Câu 4:

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên vừa có động năng vừa có thế năng hấp dẫn.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vật nào sau đây không có thế năng hấp dẫn, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất?

Xem đáp án

A – có thế năng hấp dẫn

B – có thế năng hấp dẫn

C – có thế năng hấp dẫn

D – có động năng

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận