Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 12 có đáp án

  • 326 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 8 000 cm2 = …. dm2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 1 dm2 = 1 000 cm2.

Nên 8 000 cm2 = 80 dm2.


Câu 2:

Biết M = 6 × 32 + 6 × 68 và N = 6 × (32 + 68). So sánh giá trị của M và N đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

M = 6 × 32 + 6 × 68 = 6 × (32 + 68) = N. (tính chất kết hợp)


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 3254 + 125 × 34 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Ta có: 3254 + 125× 34

= 3254 + 4250

= 7504.


Câu 4:

“Tính: 4 × (54 + 46) = ?”. Cách tính đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 4 × (54 + 46)

= 4 × 54 + 4 × 46

= 216 + 184 = 400.


Câu 5:

Mỗi bao đựng 28 kg gạo. Vậy 175 bao gạo như thế nặng số tạ gạo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

175 bao gạo như thế nặng số tạ gạo là:

175 × 28 = 4 900 (kg)

Đổi: 4 900 kg = 49 tạ

Đáp số: 49 tạ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận