Bài tập cuối tuần Toán 4 học kì 1 - Tuần 13 có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giá trị của 24 × 11 là:

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Giá trị của 24 × 11 là: 264.


Câu 2:

x là số tròn nghìn, biết: 13 570 < x < 14 570.  Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Giá trị của x là: 14 000.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức (71 × 11) × 245 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

(71 × 11) × 245

= 781 × 245

= 191 345.


Câu 4:

(4 hg – 2 dag) × 11 = ...... g.  Số cần điền vào chỗ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

(4 hg – 2 dag) × 11

= (40 dag – 2 dag) × 11

= 38 dag × 11

= 418 dag

= 4 180 g.

Vậy (4 hg – 2 dag) × 11 = 4 180 g.


Câu 5:

Hai đội công nhân làm việc trong 11 ngày. Đội thứ nhất mỗi ngày làm được 54 sản phẩm. Đội thứ hai mỗi ngày làm được 62 sản phẩm. Cả hai đội làm được tất cả các sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Đội thứ nhất làm được số sản phẩm là

54 × 11 = 594 (sản phẩm)

Đội thứ hai làm được số sản phẩm là

62 × 11 = 682 (sản phẩm)

Cả hai đội làm được tất cả các sản phẩm là:

594 + 682 = 1 276 (sản phẩm)

Đáp số: 1 276 sản phẩm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận