Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 1 có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số “hai mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi mốt” viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số “hai mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi mốt” viết là: 25 371


Câu 2:

Số bé nhất trong các số: 58 743; 65 341; 78 259; 57 843 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số bé nhất trong các số 58 743; 65 341; 78 259; 57 843 là: 57 843


Câu 3:

Số 32 845 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số 32 845 được đọc là Ba mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi lăm.


Câu 4:

Số 8 trong 68 703 số có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Số 8 trong 68 703 số có giá trị là: 8000.


Câu 5:

Với a = 5 thì giá trị của biểu thức 3650 – 3465: a là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Thay a = 5 vào biểu thức 3650 – 3465: a, ta được:

3650 – 3465: 5 = 3650 – 693 = 2957


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận