Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 4 có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho 32kg 4g = …………. g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

32kg 4g = 32 004  g


Câu 2:

“Con chó nặng khoảng 15 ………… ”. Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Con chó nặng khoảng 15 kg.


Câu 3:

Số lớn nhất trong các số 687 150; 687 015; 687 105; 687 705 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta có: 687 015 < 687 105 < 687 150 < 687 705.

Số lớn nhất trong các số 687 150; 687 015; 687 105; 687 705 là: 687 705.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 345 kg + 35 kg là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Ta có: 345 kg + 35 kg = 350 kg.

Kết quả của phép tính 345 kg + 35 kg là 350 kg.


Câu 5:

Cho 3 tấn 2 tạ + 3 tạ 50kg = …………kg. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

3 tấn 2 tạ + 3 tạ 50 kg = 3 200 kg + 350 kg = 3550 kg.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận