Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 5 có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số trung bình cộng của các số 34; 40; 32; 38 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Số trung bình cộng của các số 34; 40; 32; 38 là:

(34 + 40 + 32 + 38): 4 = 36

Đáp số: 36


Câu 2:

Số trung bình cộng của số lớn nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Số lớn nhất có ba chữ số là 999

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Số trung bình cộng của số lớn nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

(999 + 99): 2 = 549

Đáp số: 549


Câu 3:

Trung bình cộng của hai số là 80. Biết một trong hai số là 88. Số còn lại là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Tổng của hai số là 80 × 2 = 160

Số còn lại là 160 – 88 = 72.

Đáp số: 72


Câu 4:

Có 4 chiếc can đựng dầu lần lượt là 46 lít; 40 lít; 38 lít; 44 lít. Trung bình mỗi can đựng số lít dầu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Trung bình mỗi can đựng số lít dầu là:

(46 + 40 + 38 + 44): 4 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít


Câu 5:

Có 2 xe ô tô, mỗi xe chở 4200kg gạo và 3 xe ô tô, mỗi xe chở 3600kg gạo. Trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam gạo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam gạo là

(4200 × 2 + 3600 × 3): 5 = 3840 (kg gạo)

Đáp số: 3840kg gạo


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận