Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tuần 9 có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số “Mười tám triệu bốn trăm mười lăm nghìn” là số có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Số “Mười tám triệu bốn trăm mười lăm nghìn” tức 18 415 000 có 8 chữ số.


Câu 2:

Trong các dãy số dưới đây, dãy số tự nhiên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Trong các dãy số dưới đây, dãy số tự nhiên là: 0; 1; 2; 3; 4; ….; 1 000 000; ….


Câu 3:

Chữ số 2 trong số 6 542 893 có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Chữ số 2 trong số 6 542 893 có giá trị là: 2 000.


Câu 4:

Năm 1676 thuộc thế kỉ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Năm 1676 thuộc thế kỉ XVII.


Câu 5:

Nếu a = 3; b = 6; c = 9 thì giá trị của biểu thức a × b : c là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Thay a = 3; b = 6; c = 9 vào biểu thức, ta có:

3 × 6 : 9 = 18 : 9 = 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận