Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Tuần 19 có đáp án

  • 1793 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là: 6 375

Đọc là: Sáu nghìn ba trăm bảy mươi lăm.


Câu 2:

Số 5 785 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 5 785 đọc là: Năm nghìn bảy trăm tám mươi lăm.


Câu 3:

Số có chữ số hàng chục bằng 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số có chữ số hàng chục bằng 8 là: 7 689

Số 8 654 gồm 8 nghìn, 6 trăm, 5 chục và 4 đơn vị.

Số 9 832 gồm 9 nghìn, 8 trăm, 3 chục và 2 đơn vị.

Số 7 689 gồm 7 nghìn, 6 trăm, 8 chục và 9 đơn vị.

Số 2 518 gồm 2 nghìn, 5 trăm, 1 chục và 8 đơn vị.


Câu 4:

Số liền trước của số 6 780 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị.

Muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng với 1 đơn vị.

Ta lấy: 6 780 – 1 = 6 779

Vậy số liền trước của số 6 780 là số 6 779.


Câu 5:

Giá trị của chữ số 9 trong số 9 354 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 9 354 gồm 9 nghìn, 3 trăm, 5 chục và 4 đơn vị.

Vậy giá trị của chữ số 9 trong số 9 354 là: 9 000.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận