Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 1 Writing có đáp án

  • 4221 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm gì

Dịch: Bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ and he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “just”

Dịch: Nick vừa mới mua một đĩa CD dân ca Việt Nam và anh ấy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng việc nghe giai điệu.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không ngại làm nhiều bài tập vào buổi tối


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: like + Ving

On + thứ + buổi

Dịch: Marie thích đi ngắm đồ ở cửa hàng với bạn thân vào tối thứ 7.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: cấu trúc đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại sao chúng ta không…

Dịch: Tại sao chúng ta không giúp bố mẹ chút công việc sửa chữa tự làm nhỉ?


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Như Ý

Chi tiết hay đáng học
P

1 năm trước

Phạm Dạ Bảo Trúc

Bình luận


Bình luận