Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11 Writing có đáp án

  • 1633 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Lucia/ said/ they/ be not/ going to/ the/ cinema/ that night

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Lucia nói rằng họ sẽ không đến rạp chiếu phim tối hôm đó.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Science/ play/ important/ role/ our/ daily life.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “play an important role in”: đóng vai trò quan trọng trong…

Dịch: Khoa học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ can’t/ imagine/ life/ without/ science/ technology.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: and nối 2 danh từ mang nghĩa “và…”

Dịch: Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời chúng ta khi không có khoa học và công nghệ.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Viet/ said/ he/ would/ be doing/ experiment/ 10 o’clock/ following day.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Việt nói rằng anh ấy sẽ đang làm một thí nghiệm vào 10h ngày hôm sau.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Parents/ not/ allow/ children/ play/ computer games/ long period of time.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “allow sb to V”: cho phép ai làm gì

Dịch: Bố mẹ không cho phép con cái chơi trò chơi điện tử quá lâu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận