Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1880 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Scientists claimed that there __________ eight planets in our solar system.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Các nhà khoa học khẳng định rằng có 8 hành tinh trong hệ mặt trời


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

This water is __________ poisonous that people here can’t drink.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “be + so + adj + that + S V”

Dịch: Nước quá ô nhiễm đến nỗi mà con người ở đây không thể uống được.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I love __________ at pictures of the galaxy very much.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “look at st”: nhìn vào cái gì

Dịch: Tôi thích nhìn ngắm hình ảnh dải ngân hà nhiều lắm


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Space __________ is the main vehicle for astronauts to travel on the Moon.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: space buggy: xe vũ trụ       

Dịch: Xe vũ trụ là phương tiện chủ yếu cho các nhà du hành vũ trụ đi lại trên mặt trăng.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I’m curious about the __________ space of the Earth.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: outer space: không gian ngoài vũ trụ

Dịch: Tôi rất tò mò về không gian ngoài vũ trụ của Trái Đất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận