Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 Writing có đáp án

  • 1493 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The reporter/ wanted/ know/ why/ I/ not/ taken/ a picture/ when/ I/ had seen. the UFO.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu gián tiếp ở dạng câu hỏi

Dịch: Nhà báo đó muốn biết tại sao tôi không chụp ảnh khi thấy đĩa bay


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Do/ you/ think/ astronauts/ feel/ great sense/ loneliness/ when/ travel/ alone/ space?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: a sense of loneliness: cảm giác cô đơn

Dịch: Bạn có nghĩ là các nhà du hành vũ trụ cảm thấy rất cô đơn khi đi một mình vào không gian không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

About 95%/ the atmosphere/ on Mars/ be/ carbon dioxide, which/ be/ poisonous/ breath

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: số phần trăm + of: bao nhiêu phần trăm của…

Be poisonous to V: độc hại khi làm gì

Dịch: Khoảng 95% không khí trên sao Hoả là khí CO2, cái mà rất độc hại cho việc hít thở


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

In the film, John Harrison/ be/ space terrorist/ who/ want/ destroy/ the Earth

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: want to V: muốn làm gì

Dịch: Trong bộ phim, John Harrison là tên khủng bố vũ trụ, người mà muốn phá huỷ Trái Đất.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The/ biggest problem/ for/ humans/ live/ other planets/ be/ lack/ atmosphere and water.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: live on other planet: sống trên hành tinh khác

Dịch: Vấn đề lớn nhất cho con người sống trên những hành tinh khác là thiếu không khí và nước


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận