Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Writing có đáp án

  • 3002 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ like/ look/ at/ stars/ starry nights.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: like + Ving: thích làm gì

On starry nights: vào những đêm đầy sao

Dịch: Tôi thích ngắm sao vào những đêm đầy sao


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Some farmers/ still/ use/ buffalo-drawn/ carts/ move crops.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều đi với động từ số nhiều

To V chỉ mục đích

Dịch: Một vài bác nông dân vẫn dùng xe trâu kéo để di chuyển nông sản.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

He/ usually/ go/ herd/ buffaloes/ other boys/ village.

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: Câu có trạng từ tần suất (usually) nên chia thì hiện tại đơn, chủ ngữ là (He) ngôi 3 số ít nên động từ thêm “es” (goes)

Go herding buffaloes: đi chăn trâu

Dịch: Anh ấy thường đi chăn trâu với bạn đồng trang lứa ở ngôi làng.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

City/ children/ have/ more/ interesting life/ country ones.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu so sánh hơn với tính từ dài “S + be + more + adj dài + than”

Dịch: Trẻ em thành phố có cuộc đời thú vị hơn trẻ nông thôn


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

My friend/ never/ ride/ horse/ before.

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành với mốc thời gian “never” và “before”

Dịch: Bạn tôi chưa từng cưỡi ngựa trước đây.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận