Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 3771 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The __________ minority peoples have their own customs and traditions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “ethnic minority people”: dân tộc thiểu số

Dịch: Các dân tộc thiểu số có phong tục và truyền thống riêng.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What is the __________ of the smallest ethnic group?

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: population of N: dân số của…

Dịch: Dân số của nhóm dân tộc ít người nhất là bao nhiêu?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Ao dai is the __________ dress of Vietnamese people.

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: traditional: truyền thống

Dịch: Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If you go to Da Lat, you should try some __________ of people here.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: specialties: món đặc sản

Dịch: Nếu bạn đến Đà Lạt, bạn nên thử các món ăn đặc sản của con người nơi đây.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Ethnic people have their own ways __________ farming.

Xem đáp án

Đáp án:B

Giải thích: cấu trúc “way of N”: cách thức làm gì

One’s own N: … riêng

Dịch: Người dân tộc thiểu số có cách thức làm nông nghiệp riêng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

Ma Thị Thanh Ngân

Bình luận


Bình luận