Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 3 Writing có đáp án

  • 2629 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Many/ ethnic minority/ students/ have/ travel/ long way/ get/ school.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “have to V”: phải làm gì

Dịch: Nhiều học sinh dân tộc thiểu số phải đi đoạn đường dài đến trường.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

How much/ dish/ five-colored/ sticky rice?

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: câu hỏi giá cả: “How much + be + N?”: cái này giá bao nhiêu?

Dịch: Giá một đĩa xôi ngũ sắc giá bao nhiêu?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Duong Lam Village/ located/ Duong Lam commute/ a 45 km/ distance/ from Hanoi.

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: in + commute: trong khu …

At + khoảng cách + distance/ far from: cách xa khỏi…

Dịch: Làng cổ Đường Lâm nằm trong khu Đường Lâm, cách 45km từ thủ đô Hà Nội.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The communal house/ or/ Rong House/ can/ only/ found/ villages/ North/ the Central Highlands..

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu “can + be + P2”

Dịch: Nhà Rông chỉ có thể được tìm thấy ở những ngôi làng phía bắc vùng Tây Nguyên.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Thai cloth/ famous/ be/ strong/ unique/ and colorful.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cấu trúc “be famous for Ving”: nổi tiếng về điều gì

Dịch: Vải của người Thái nổi tiếng bền chắc, độc đáo và nhiều màu sắc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận