Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2595 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Vietnam is trying __________ traditional Quan Ho singing.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “try to V” cố gắng làm gì

Dịch: Việt Nam đang cố gắng bảo tồn điệu hát quan họ.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There are a lot of __________ at Mid-Autumn Festival.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: lantern: lồng đèn, hoa đăng

Dịch: Có rất nhiều lồng đèn ở lễ hội trung thu.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Ly Thuong Kiet is worshiped in this temple for his success in defeating the __________.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “defeat the invaders”: đánh bại quân xâm lược

Dịch: Lý Thường Kiệt được thờ ở đền này do có công lao đánh tan quân xâm lược.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

We like Flower Festival in Da Lat __________ it’s joyful

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: liên từ because + mệnh đề: bởi vì

Dịch: Chúng tôi thích lễ hội hoa ở Đà Lạt vì nó vui vẻ.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Some people have to book tickets in advance __________ to return home at Tet.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: liên từ “in order to + V”: để làm gì

Dịch: Một vài người phải đặt vé sớm để về nhà vào dịp Tết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận