Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6 Writing có đáp án

  • 1707 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Although/ fairy tales/ may/ imaginary, many/ kids/ love/ hear.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: although + mệnh đề: mặc dù…

Dịch: Mặc dù các câu chuyện cổ tích có thể là do tưởng tượng, nhiều đứa trẻ vẫn thích nghe.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

What/ be/ you/ and/ your friend/ do/ at 11 a.m. yesterday?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: chủ ngữ số nhiều nên động từ chia số nhiều

Câu chia thời quá khứ tiếp diễn vì có mốc thời gian cụ thể “at + thời gian + yesterday”.

Dịch: Bạn và người bạn của bạn đã đang làm gì vào 11h sáng hôm qua?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

This book/ so/ interesting/ that/ I/ can’t/ put/ down.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be so adj that S V”: quá… đến nỗi mà không thể làm gì

Dịch: Quyển sách này quá thú vị đến nỗi tôi chẳng thể đặt xuống


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ read/ this/ story/ about/ five/ times/ so far.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thời hiện tại hoàn thành với mốc thời gian “so far”

Dịch: Tôi đã và đang đọc cuốn truyện này đến nay là được 5 lần rồi.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Most/ fairy tales/ end/ with/ happy/ wedding/ between/ the/ prince/ princess.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn bởi nhắc đến một sự thật

Dịch: Hầu hết các truyện cổ tích kết thúc bằng đám cưới giữa hoàng tử và công chúa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận