Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 3770 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Do you know what is the cause __________ pollution?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “cause of st”: nguyên nhân dẫn đến cái gì

Dịch: Bạn có biết nguyên nhân gây ô nhiễm là gì không?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My mother has to measure blood __________ every month.

Xem đáp án

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “blood pressure”: huyết áp

Dịch: Mẹ tôi phải đi đo huyết áp mỗi tháng.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 __________ pollution is harmful or annoying level of noise, as from vehicles, industry activities, etc.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

Dịch: Ô nhiễm tiếng ồn là mức độ có hại của tiếng ồn, ví dụ như tiếng ồn từ phương tiện giao thông, hay các hoạt động công nghiệp.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 Parents should teach children not to __________ wastes on the road.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “litter waste”: vứt rác

Dịch: Các bậc phụ huynh nên dạy con trẻ đừng vứt rác trên đường.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I can’t hear your voice __________ I’m wearing an earplug

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: because + mệnh đề: bởi vì

Dịch: Tôi chẳng thể nghe bạn nói gì vì tôi đang đeo cái bịt tai.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thư Trần

Bình luận


Bình luận