Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Writing có đáp án

  • 2392 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

If/ people/ breath/ contaminate/ air, they/ have/ breathing problems.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu điều kiện loại 1 “If + S V(s/es), S will V”

Dịch: Nếu mọi người hít thở không khí ô nhiễm, họ sẽ có vấn đề về hô hấp.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Many/ people/ this area/ have/ cholera/ because/ they/ drink/ untreat/ water.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: in + địa điểm: ở nơi nào

Have cholera: bị bệnh tả

Untreated water: nước thải chưa qua xử lý

Dịch: Nhiều người ở khu vực này bị bệnh tả vì uống nước chưa qua xử lý.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The street/ not/ look/ attractive/ because/ there/ be/ a lot of/ rubbish.

Xem đáp án

Đáp án:C

Giải thích: chủ ngữ số ít đi với động từ số ít

Dịch: Con đường trông chẳng đẹp vì có nhiều rác quá.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The music club/ be/ make/ so/ much noise/ that/ the residents/ require/ them/ turn/ the music/ down.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Require sb to V:yêu cầu ai làm gì

Dịch: Câu lạc bộ âm nhạc làm ồn quá đến nỗi mà cư dân phải yêu cầu họ nhỏ tiếng lại.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Visual/ pollution/ prevent/ us/ see/ far/ away.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “prevent sb from doing st”: ngăn ai khỏi việc làm gì

Dịch: Ô nhiễm tầm nhìn ngăn cản chúng ta khỏi việc nhìn xa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận