Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 2268 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /h/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận