Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2936 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: international language: ngôn ngữ quốc tế

Ngoài ra ta thấy mạo từ “an” đứng trước từ cần điền nên ta sẽ chọn những từ bắt đầu bằng nguyên âm

Dịch: Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã và đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The train __________ the railway station at 8:00 a.m. every morning.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “every morning”

Dịch: Tàu hoả rời ga vào lúc 8h mỗi sáng.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Koalas are well-known as the symbol __________ Australia.

Xem đáp án

Đáp án:A    

Giải thích: cụm từ: the symbol of: biểu tượng của…

Dịch: Gấu túi nổi tiếng là biểu tượng nước Úc.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What he has said about me is __________ wrong.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “absolutely wrong”: hoàn toàn sai

Dịch: Những gì anh ta nói về tôi là hoàn toàn sai.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What is _________ official language of your country?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: the + các danh từ đã xác định

Official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính thống của đất nước bạn


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kaos Divsion

Bình luận


Bình luận

Nguyen Ha Anh
21:21 - 24/03/2021

ok