Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Writing có đáp án

  • 1852 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

There/ many/ English/ speaking countries/ the world

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:cụm từ “in the world”: trên thế giới

Dịch: Có rất nhiều quốc gia nói tiếng Anh trên thế giới


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Could/ you/ tell/ me/ what/ the symbol/ Scotland?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Với câu “Could you tell me…” câu hỏi đằng sau được chuyển về dạng xuôi “Wh-ques + S + V”

Dịch: Bạn có thể nói cho tôi biết biểu tượng của Scotland là gì không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Fifty stars/ the/ United States’ flag/ represent/ fifty states

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: in the flag: ở trong lá cờ

Represent: đại diện cho.

Dịch: 50 ngôi sao trên lá cờ nước Mỹ đại diện cho 50 Bang.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

A lot of/ people/ enjoy/ see/ ‘Titanic’/ despite/ sad ending.

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: enjoy + Ving: thích làm gì

Sau despite là N hoặc Ving

Dịch: Rất nhiều người thích xem Titanic dù nó có kết buồn


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

What/ icon/ your/ country?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: the + những thứ duy nhất

Icon: biểu tượng

Dịch: Biểu tượng của đất nước bạn là gì?


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

nguyễn tuấn long

hay

Bình luận


Bình luận