Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2763 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Tsunami is one of __________ natural disasters.

Xem đáp án

Đáp án:D

Giải thích: cấu trúc one of the + so sánh nhất + Ns: một trong những…

Dịch: Sóng thần là một trong những thảm hoạ thiên nhiên kinh khủng nhất.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Japan suffers from a large number of __________ every year.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: earthquake: trận động đất

Dịch: Nước Nhật phải gánh chịu rất nhiều trận động đất mỗi năm.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Last night’s storm caused a lot of __________ to people in that area

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cause damages to: gây thiệt hại cho

Dịch: Trận bão đêm qua gây ra rất nhiều thiệt hại cho con người sống ở khu vực đó.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Vietnam has just overcome a devastating forest __________ in Ha Tinh.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: forest fire: cháy rừng

Dịch: Việt Nam vừa trải qua một trận cháy rừng có sức tàn phá lớn ở Hà Tĩnh.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The fire was raging so fiercely that the rescue workers found it hard to put it __________.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Các cấu trúc:

put st out: dập tắt (đám cháy)

Cấu trúc: “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Find st adj: cảm thất cái gì như thế nào

Dịch: Ngọn lửa cháy quá dữ dội đến nỗi mà lính cứu hộ cảm thấy khó có thể dập tắt nó được.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Phương Linh

Bình luận


Bình luận