Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Writing có đáp án

  • 1794 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow,

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: because of + N: bởi vì

Dịch: Tôi không thể nhìn nhiều hơn vài feet vì trời tuyết.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: in the earthquake: trong trận động đất

Dịch:Rất nhiều người bị thương trong trận động đất.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu điều kiện loại 0: “if + S + V(s/es), S + V(s/es)

Dịch: Nếu có cháy ở nhà bạn, hãy gọi 114.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The/ volcanic eruption/ be/ so destructive/ that/ many lives/ be threatened

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc với so: “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Dịch: Trận núi lửa phun trào quá mang tính huỷ diệt đến nỗi mà nhiều sinh mạng bị đe doạ.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

What/ you/ do/ if/ there/ tornado/ in/ your area?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: trong câu điều kiện loại 2, tobe luôn được chia là “were”

Dịch: Bạn sẽ làm gì nếu có 1 trận lốc xoáy ở khu của bạn?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận