Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 có đáp án

  • 1551 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /i/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Archaeology are digging the ground to __________ that site.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: explore: khám phá

Dịch: Các nhà khảo cổ học đang đào khu đất để khám phá chỗ đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận