Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 có đáp án

  • 1489 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Scientists claimed that there __________ eight planets in our solar system.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Các nhà khoa học khẳng định rằng có 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngọc Hân

Bình luận


Bình luận