Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8 có đáp án

  • 2029 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /h/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: international language: ngôn ngữ quốc tế

Dịch: Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã và đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Việt Lê Quốc

cần ra thêm nhiều nx ad ơi

Bình luận


Bình luận

Thái Việt
20:59 - 25/02/2023

như shit