Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 có đáp án

  • 1810 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Tsunami is one of __________ natural disasters.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc one of the + so sánh nhất + Ns: một trong những…

Dịch: Sóng thần là một trong những thảm hoạ thiên nhiên kinh khủng nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tien Nhat Tran
21:45 - 15/03/2022

1D ?