Bài tập Tuần 12: Có chí thì nên có đáp án

  • 570 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Chi tiết nào cho thấy Bạch Thái Bưởi là một người có chí, không ngại thất bại?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thủy trong thời điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Em hiểu như thế nào là “một bậc anh hùng kinh tế”?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận