Bài tập Tuần 30: Khám phá thế giới có đáp án

  • 550 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đoàn thám hiểm lên đường với mấy chiến thuyền lớn?             

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đoàn thám hiểm đã đạt được những kết quả gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đặt câu để phân biệt các cặp từ ngữ:

da dẻ/ ra rả

Xem đáp án

- Da dẻ của chị trắng trẻo, mịn màng.

- Mùa hè, ve sầu kêu ra rả trên rặng cây.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận