Bộ 20 đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án - Đề 1

  • 2666 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 54 172 × 3    b) 276 × 412      c) 23 × 46

d) 385 × 200     e) 83 × 11        f) 960 × 70

Xem đáp án

a) 54172 ×3=162516b) 276 × 412= 113712c) 2346= 1058d) 385 ×200= 77000e) 83×11=913f) 960×70= 67200


Câu 3:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4 × 21 × 25             c) 607 × 92 + 607 × 8

b) 63 × 178 – 53 × 178      d) 8 × 4 × 25 × 125.

Xem đáp án

a) 4×21×25=(4×25)×21=100×21=2100b) 63×178-53×178=(63-53)×178=10×178=1780c) 607×92+ 607×8=607×(92+8)=67×100=60700d) 8×4×25×125=(125×8)×(4×25)=1000×100=100000


Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 1300cm2 = ……… dm2      • 13dm2 5cm2 = ……… cm2

• 500cm2 = ……… dm2       • 5308dm2 = ……… m2 …….. dm2

• 9m2 = ……… dm2         • 3m2 6dm2 = ……… dm2

• 4dm2 = ……… cm2         • 8791dm2 = ……… m2 ……… dm2

Xem đáp án

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 1300cm2 = 13 dm2      • 13dm2 5cm2 = 1305 cm2

• 500cm2 = 5 dm2       • 5308dm2 = 53 m2 8 dm2

• 9m2 = 900 dm2         • 3m2 6dm2 = 306 dm2

• 4dm2 = 400 cm2         • 8791dm2 = 87 m2 91 dm2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận