Chuyên đề Sinh 11 Bài 15: Cảm ứng ở động vật có đáp án

  • 617 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm của các hình thức cảm ứng ở động vật là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Những động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Trong 1 cung phản xạ, bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin và ra quyết định về hình thức và mức độ phản ứng là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Trật tự tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ưu điểm của động vật có hệ thần kinh dạng ống so với hệ thần kinh dạng lưới là

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận